สงวนลิขสิทธิ์
Privacy Policy นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ     
 บริษัท แนส อินโนเวชั่น จำกัด
Privacy Policy นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
 บริษัท แนส อินโนเวชั่น จำกัด มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นในบริการของเรา จึงขอแจ้งรายละเอียด ดังนี้
 
1.) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ให้ หรือผ่านการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ของทาง hubbynas.com ทั้งหมด ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
hubbynas.com มีระบบรักษาความลับ ความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ โดยข้อมูล จะถูกป้องกันด้วยระบบ SSL ซึ่งเป็นระบบการเข้ารหัสข้อมูล ที่ได้รับมาตรฐานสากลและทันสมัยที่สุดระบบ หนึ่งในปัจจุบัน เพื่อความปลอดภัยในข้อมูล ส่วนบุคคล ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไข การใช้บริการและเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด
ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เกิดจากการถูกจารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
ผู้ใช้บริการตกลงว่า จะไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะไม่ลงเนื้อหาในเว็บไซต์ ส่งเนื้อหา รวมถึง การนำข้อความ รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความ และรูปภาพ ที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตนเอง หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิด ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อบริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอก หากปรากฏว่ามีการนำเสนอขายสินค้า และ/หรือให้บริการ ที่มีลักษณะขัด ละเมิดต่อกฎหมายตามข้อความ ในวรรคนี้ หรือ มีเหตุผลในการสงสัย ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการปิดเว็บไซต์ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
 
2.) สิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
บริษัทฯ มีนโยบายในการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า เราจะไม่ทำการตรวจสอบ แก้ไขข้อมูล เว้นแต่ว่าเรามีความเชื่อที่ดีว่า การกระทำดังกล่าว จำเป็นเพื่อที่จะ
  ทำตามความต้องการทางกระบวนการด้านกฎหมาย
  เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ
  เพื่อบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้บริการ
  กระทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าท่านอื่น
 
3.) การไม่มีตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์ใดๆ
 บริษัท แนส อินโนเวชั่น จำกัด ไม่มีตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์ใดๆ กับหน่วยงาน ร้านค้า บริษัท บุคคลอื่นใด เราขอเรียนว่า หากมีผู้อื่นใด นำเสนอข้อมูลหรือแจ้งข้อความ หรือบอกให้กระทำการที่นอกเหนือจากเว็บไซต์ hubbynas.com แจ้งไว้ หากก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลภายนอก จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิ ความรับผิด และ/หรือ ภาระผูกพันทาง กฎหมายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ระหว่างบริษัทฯ เจ้าของข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้บริการ สมาชิกของเว็บไซต์ และบุคคลภายนอก
 
4.) สิทธิตามกฎหมาย
เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์  hubbynas.com เป็นเนื้อหาอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดยชอบด้วยกฎหมาย หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที
 
5.) การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
อาจมีการปรับปรุง แก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ จึงขอให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกครั้งที่ใช้บริการของเรา