บริษัท แนส อินโนเวชั่น จำกัด
เลขที่ 3/101 ซ.ร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

เวลาทำการ
วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8:30 - 17:00 น. (เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/jAFytn3HJZc?si=KtJZEmsu0xNwe7mZ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>